Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw analiz przyrodniczych i opiniowania w sprawach administracyjnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w Zespole do spraw Analiz Przyrodniczych w Ocenach Oddziaływania na Środowisko, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie opinii dotyczących pism procesowych oraz rozstrzygnięć administracyjnych przygotowywanych w ramach postępowań prowadzonych w trybach zwyczajnych i nadzwyczajnych ( I i II instancji) w zakresie przedstawiającym odziaływanie przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na stan i funkcjonowanie ustawowych form ochrony przyrody w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami prawa ochrony przyrody i odpowiedniej jakości pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postepowań administracyjnych w trybie odwoławczym i w trybach nadzwyczajnych, postepowań egzekucyjnych w administracji oraz postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w celu wypełnienia obowiązków urzędu wynikających z zapisów prawa
 • przygotowywanie opinii dotyczących pism, stanowisk i rozstrzygnięć w ramach prowadzonych w Departamencie spraw związanych z realizacją zobowiązań międzynarodowych i dwustronnych, wynikających z konwencji z Espoo oraz Protokołu w spr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) w kontekście transgranicznym w ramach SOOŚ oraz na potrzeby prowadzonych w Departamencie postępowań w celu przedstawienia oddziaływania przedsięwzięć na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na stan i funkcjonowanie ustawowych form ochrony przyrody
 • udzielanie wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom) w celu zapoznania ich ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz resortu środowiska w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen odziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej
 • opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych w części dotyczącej ocen oddziaływania na ustawowe formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, w celu uzgodnienia i dalszego procedowania
 • udzielanie interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania na obowiązujące formy ochrony przyrody w celu dostarczenia informacji zainteresowanym
 • udział w kontroli w zakresie poprawności przeprowadzanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska swoim pracownikom oferuje m.in.: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty FitProfit, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, konferencji czy studiów podyplomowych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub wyższe i studia podyplomowe w wyżej wymienionym zakresie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • język angielski na poziomie B2
 • dobra znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
 • dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących ochrony przyrody i środowiska
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zagadnień dotyczących ocen odziaływania na środowisko oraz procedur administracyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zagadnień dotyczących ocen odziaływania na środowisko oraz procedur administracyjnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry