Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Referacie Organizacyjno – Ekonomicznym w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych Wydziału,
 • Rozliczanie i opracowywanie faktur oraz rachunków za zrealizowane zakupy i usługi będące we właściwości Wydziału,
 • Prowadzenie analizy wydatków i zaangażowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału w poszczególnych paragrafach klasyfikacji analitycznej oraz współpraca z komórką finansowa w tym zakresie,
 • Opracowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych oraz zamówień publicznych na dany rok i lata następne dla Wydziału, na podstawie wniosków kierowników Sekcji,
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału(w tym funduszy zagranicznych i celowych),
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacja wniosków i zamówień pod względem finansowym będących we właściwości Wydziału,
 • Współpraca z kierownikami Sekcji w zakresie sporządzania zapotrzebowani na środki finansowe oraz planowania dodatkowych potrzeb i zmian w „Planie wydatków budżetowych Wydziału”


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Praca stacjonarna w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind, pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym oświetleniu
i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2 829,50 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;
3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).
4. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.
5. Podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

6. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

• życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska i komórki organizacyjnej oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być własnoręcznie podpisane,
• wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
• dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni,
• w przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski,
• podpisana informacja RODO (dostępna na stronie: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl
w zakładce wolne stanowiska pracy/wzory oświadczeń),
• spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie długości wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy poprzez dokumenty takie jak:
- świadectwa pracy/świadectwa służby
- świadectwa pracy w ramach umów cywilnoprawnych
- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach
( z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia: rrrr, mm, dd)
- zaświadczenia o zatrudnieniu
(w przypadku trwającego zatrudnienia – ważność zaświadczenia 30 dni)
• spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie rodzaju (branży) wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi branżę, rodzaj wykonywanych czynności, takimi jak:
- zakres dotychczas wykonywanych zadań na stanowisku (np.: praca biurowa)
- referencje z opisem zadań wykonywanych na stanowisku
• spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego znajomości języków obcych należy udokumentować kopią certyfikatu z określeniem skali znajomości języka.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, referencje, nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane
w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

7. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu
po zakończonym naborze.

9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w pracy/w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Strazy Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. 17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „NWOSG/WZM/ROE/3“
  Tel. (22) 500 30 77, 500 33 79

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry