Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników Urzędu, a także dokumentów dotyczących zmian w tym zakresie oraz rozwiązania stosunku pracy
 • Ustalanie uprawnień pracowników Urzędu wynikających ze stosunku pracy, w szczególności do urlopów wypoczynkowych, dodatków za wieloletnią pracę (dodatków stażowych), nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych i rentowych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, a także prowadzenie komputerowej bazy danych pracowników Urzędu
 • Dokonywanie zgłoszeń pracowników i członków ich rodzin do ZUS oraz zgłoszeń zmian w danych ubezpieczonych oraz ich wyrejestrowywanie
 • Monitorowanie przeprowadzania pierwszych ocen w służbie cywilnej nowo zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej oraz ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych na czas nieokreślony
 • Udzielanie pracownikom Urzędu informacji i wyjaśnień, w celu zapoznania ich z uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego, korytarze i drzwi w budynku o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, brak progów pomiędzy pokojami i korytarzami, windy w holu głównym o szerokości drzwi 80 cm, kabiny wind o wymiarach 100 cm x 112 cm (brak innych urządzeń podnośnych umożliwiających transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje), na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Osoby, które spełnią ww. wymagania zostaną poinformowane o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
(z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu prawa pracy albo wyższe (nieprofilowe) i doświadczenie zawodowe w obsłudze kadrowej,


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
co najmniej 11 miesięcy pracy związanej z obsługą kadrową w przypadku posiadania wykształcenia wyższego nieprofilowego lub brak wymogu posiadania doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego profilowego oraz w przypadku wykształcenia wyższego (nieprofilowego) i ukończonych studiów podyplomowych
z zakresu prawa pracy


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Komunikatywność,
 • Kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.).
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry