Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw gospodarki majątkiem i spraw socjalnych w Wydziale Kwatermistrzowskim

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem składnikami majątku, w szczególności książek inwentarzowych ewidencji ilościowo – wartościowej, ewidencji ilościowej, ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, kart szczegółowych środków trwałych, rejestru dokumentów OT, PT, MT, PK, kopii protokołów zdawczo – odbiorczych
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych KW PSP w Szczecinie w tym zapewnienie prawidłowego oznaczenia majątku jednostki.
 • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi dla strażaków i emerytów
 • Kontrola stanu wyposażenia pomieszczeń ze spisem inwentarzowym oraz składanie informacji o samowolnym przemieszczeniu wyposażenia lub szkodach w mieniu PSP.


Warunki pracy

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.
Pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze, w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

• Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.szczecin.kwpsp.gov.pl (zakładka „wyniki naboru” ) w dniu 22 lutego 2019 r.
• Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
• Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
• Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
• Przewidywany mnożnik na stanowisku ~1.2 ( kwota wynagrodzenia zasadniczego ~2250 zł brutto).
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-48-08-830.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności interpersonalne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – starszy inspektor ds. gospodarki majątkiem i spraw socjalnych”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry