Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wały Chrobrego 4 , 70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji , obrocie oraz sprowadzanych lub wywożonych za granicę,
 • sporządzanie dokumentacji z postępowania kontrolnego i pokontrolnego,
 • ocena jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych na wniosek przedsiębiorcy,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń rolno-spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,
 • kontrola zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw na rynku krajowym oraz sprowadzanych i wywożonych do krajów trzecich,
 • wykonywanie prac związanych z działalnością wydziału


Warunki pracy

Praca o charakterze kontrolnym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym : praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie - wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, przebywanie w niskich temperaturach(chłodnie), zapylenie(elewatory, magazyny) , wstęp na środki transportu (ładownie statków, wagony). Praca wymaga sprawności ruchowej. Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości, komunikatywności, zrównoważenia emocjonalnego, zdolności logicznego argumentowania.
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok.2768zł


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach pocztą lub osobiście . Oferty złożone osobiście lub nadesłane (liczy się data stempla pocztowego)po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej . Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej)oraz numerów telefonów komórkowych. Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru lub niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 027 przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (91) 43 03 272.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie (technologia żywności, rolnicze )

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej , jednostkach kontrolnych, w produkcji i obrocie art.rolno-spożywczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat.B,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • analityczne myślenie,
 • zdolność do pracy w sytuacjach stresowych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin pokój 027 z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko starszego inspektora”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry