Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 14/12/2018.

starszy inspektor

Szczecin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku zgodnie z klasyfikacją rodzajową, w tym wprowadzanie zmian w stanie majątku oraz uzgadnianie stanu z ewidencją syntetyczną
 • prowadzenie indywidualnych teczek wyposażenia pracowników, kart wyposażenia pomieszczeń biurowych, warsztatowych i socjalnych oraz oznaczanie środków trwałych etykietami kodów kreskowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze zbywaniem lub użyczaniem rzeczowych składników majątku trwałego
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z likwidacją składników majątku
 • weryfikacja, w ramach okresowych spisów z natury, stanów faktycznych ze stanami ewidencyjnymi majątku ZUW
 • bieżąca kontrola zgodności wyposażenia pomieszczeń z kartami wyposażenia


Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- oświetlenie dzienne i sztuczne
- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero
- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW
- w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
- urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500,00 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3439.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu finansów publicznych oraz gospodarki materiałowej
 • umiejętności analityczne
 • dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry