Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-ego Listopada 37/59, 26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie danych zawartych w rozkazach personalnych, aktualizowanie składników w bazie płacowej i kart uposażeń policjantów
 • naliczanie dodatkowych należności pieniężnych funkcjonariuszom tj. nagród jubileuszowych, nagród rocznych, nagród uznaniowych, odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, odpraw emerytalnych
 • bieżące prowadzenie indywidualnych kart uposażeń funkcjonariuszy
 • prowadzenie egzekucji z uposażeń funkcjonariuszy
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości uposażeń dla funkcjonariuszy, jak również zaświadczeń Rp-7
 • udzielanie policjantom w przydzielonych do obsługi jednostkach pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
 • archiwizowanie zgromadzonych dokumentów płacowych


Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno - biurowa,
- stres związany z kontaktami z pracownikami,
- współpraca z pracownikami KMP/KPP
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- wymuszona pozycja ciała.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Policji jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada 39/57, 26-600 Radom. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Podanie danych jest dobrowolne, zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w finansach (księgowości)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa : Kodeks Pracy, Ustawa o Policji, Ustawa o podatku dochodowym, Ustawa o ubezpieczeniach społecznych
 • Znajomość programu Office, Windows
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne"


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie ukończonych kursów
 • Kopie przeszkoleń
 • Kopie uprawnień

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry