Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy prawa mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa bądź w sprawach jego przekazania na rzecz właściwych terytorialnie gmin – komunalizacja;
 • Przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin;
 • Przygotowywanie protokołów przekazania lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych;
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem z tytułu darowizn i spadków przypadających Skarbowi Państwa, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanym starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
 • Wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Obsługiwanie klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań celem osiągnięcia zamierzonego przez nich celu.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Znajomość ustawy z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • Znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach;
 • Znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw;
 • Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • Znajomość ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia..."

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry