Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/07/2018.

starszy inspektor

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60,
10-437 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacowanie szkody powodowanej przez te gatunki (bobry i wilki).
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 • Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wydanych zezwoleń.
 • Opiniowanie wniosków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą.
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych oraz opiniowanie projektów podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. NFOŚiGW, WFOŚiGW, CKPŚ, LIFE+ i innych funduszy europejskich.


Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Liczne wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: bip.olsztyn.rdos.gov.pl/files/artykuly/15566/Wzor_oswiadczenia.pdf

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani
telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego inspektora ds. ochrony gatunkowej zwierząt”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie profilowane na kierunku: biologia, ochrona środowiska, leśnictwo


doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Rozległa wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie, znajomość form ochrony przyrody
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących ochrony zwierząt
 • Umiejętność pracy w warunkach terenowych
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
 • Umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry