Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do wykonania przez podmioty zewnętrzne w celu optymalnego rozłożenia w czasie wymaganych do wykonania zadań oraz maksymalnego i racjonalnego wykorzystania czasu pracy na ich realizację, zapewnienia właściwych warunków technicznych pracy w garnizonie lubelskim, utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym.
 • Weryfikacja dokumentów finansowych dotyczących zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych roboty budowlane oraz zakup materiałów i usług w zakresie zgodności przedłożonego zobowiązania z istniejącym zaangażowaniem i wydatkowaniem oraz zatwierdzonymi planami rzeczowo – finansowymi, przydzielonymi środkami finansowymi i obowiązującymi przepisami w celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków finansowych.
 • Opracowanie projektów korekt limitów finansowych na podstawie dokonanej analizy wydatkowanych kwot na poszczególnych pozycjach budżetowych w celu racjonalnego i pełnego wykorzystania środków finansowych.
 • Prowadzenie analiz dotyczących stanu realizacji zadań, przygotowanie danych i projektów sprawozdań na temat zaawansowania realizowanych zadań w celu racjonalnego wykorzystania środków finansowych.
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji pomocniczej wydatków inwestycyjnych i remontowych, budżetowych i pozabudżetowych w celu racjonalnego, terminowego oraz zgodnego z zatwierdzonym planem finansowym i zbiorczymi zestawieniami kosztów zadań wykorzystywania przyznanych limitów środków finansowych oraz przekazania tych informacji do zatwierdzenia przełożonym.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowej na realizację zadań budowlanych w celu przeprowadzenia procedur przetargowych zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planami rzeczowo - finansowymi, w tym m.in. poprzez wykonywanie czynności kancelaryjno– biurowych w celu przeprowadzenia procedur przetargowych zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestniczeniu w pracach Komisji Przetargowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.


Warunki pracy

Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Część zadań realizowana jest na zewnątrz budynku. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30, 81 535 40-94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w miesiącu lutym 2017r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,1447 (2144,99 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji.

Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).
W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z pracą przy sporządzaniu analiz i sprawozdań,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane oraz zamówienia publiczne,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera ( program Excel, Power Point),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą “poufne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/01/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry