Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie wojewódzkiego planu ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na podstawie szczegółowych planów jednostek z obszaru województwa, dokonywanie jego corocznej aktualizacji.
 • Nadzór nad przygotowywaniem planów ochrony i ewakuacji dóbr kultury przez jednostki organizacyjne posiadające dobra kultury lub zarządzające nimi.
 • Wspólpraca z organami samorządu terytorialnego, Policją, Strażą Pożarną itp. w zakresie ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń i przeciwdziałaniu jego wystąpienia.
 • Prowadzenie rejestru strat w dobrach kultury na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania urzędu w okresie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia państwa.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucone przez komisję rekrutacyjną,
Kandydaci/kandydatki, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Informacja o metodach i techniki naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych ofert
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji
Dokumenty kandydatów/kandydatek wymienionych w protokole z naboru są przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów/kandydatek przez okres 30 dni; po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w strukturach związanych z obronnością

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość aktualnych ustaw i rozporządzeń:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
 • o zarządzaniu kryzysowym
 • o ochronie informacji niejawnych
 • o ochronie danych osobowych
 • o stanie wojennym
 • o stanie klęski żywiołowej
 • kodeks postępowania administacyjnego
 • umiejętność intrpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B,C
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
  • kopia prawa jazdy kategorii: B,C
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-16
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry