Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowywaniu projektów zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, na czynności podlegające zakazom oraz opinii w zakresie wniosków do GDOŚ w sprawie wydawania ww. zezwoleń w zakresie odpowiednich kompetencji określonych ustawą o ochronie przyrody;
 • udział w przeprowadzaniu kontroli spełnienia przez podmioty uzyskujące zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych warunków określonych w wydawanych derogacjach;
 • udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi roślin i zwierząt /miejsc rozrodu i regularnego przebywania/ określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody oraz w procedurze wydawania zezwoleń dotyczących stref ochrony ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną;
 • udział w przygotowywaniu wniosków do instytucji finansujących o dofinansowanie działań związanych z ochroną rzadkich i zagrożonych siedlisk i gatunków i nadzorowanie realizacji zadań;
 • udział w przeprowadzaniu kontroli ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt w zakresie ich działalności z inicjatywy RDOŚ lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia stworzenia właściwych warunków do hodowli i przetrzymywania gatunków roślin i zwierząt. Udział w przeprowadzaniu kontroli ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt w zakresie ich działalności z inicjatywy RDOŚ lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • opracowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony gatunkowej, zawierających informacje dotyczące m.in. ilości wydanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną;
 • udział w opracowywaniu i realizacji programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych oraz udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia na terenie województwa okresowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów nie objętych ochroną ustaloną przez ministra właściwego do spraw środowiska.


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie;
• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
• kontakt z klientem zewnętrznym;
• stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na IV piętrze; w pięciokondygnacyjnym budynku, posiadającym dwie windy osobowe;
• przed budynkiem urzędu brak podjazdu dla wózków inwalidzkich;
• windy oraz toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr telefonu: 32/42-06-829.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe z zakresu biologia, leśnictwo lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody (wraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi ochrony gatunkowej); Kodeks postępowania administracyjnego; o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • właściwa organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • staż absolwencki w administracji publicznej
 • przeszkolenie z zakresu technologii GIS (edycja, analiza i obróbka danych w systemie informacji przestrzennej).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia stażu absolwenckiego w administracji publicznej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.);

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry