Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2019.

starszy inspektor zakładów górniczych

Gliwice, śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych

44-122 Gliwice
ul. Jasna 31 B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli, w zakresie posiadanej specjalności, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontrolowanie posiadania sporządzania i uzupełniania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz sprawdzanie zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami, wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów oraz dokumentacji technicznych w zakresie posiadanej specjalności w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem orzeczeń i decyzji w tym zakresie.
 • Opracowywanie w rocznym horyzoncie czasowym projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdania i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych inicjowanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, w celu przygotowania projektów postanowień i decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych na powierzchni:
• praca w terenie - odkrywkowe, otworowe zakłady górnicze, zakłady wykonujące roboty geologiczne,
• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
• dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 200 km,
• poruszanie się po obiektach zakładów górniczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na parterze oraz I piętrze, nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
• rejony objęte kontrolą nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia jest umieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni pisemnie o ich terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Informacja o metodach i technikach naboru:
• sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów
• sprawdzenie wiedzy – test wiedzy
• sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zadań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
• sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
• sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 231 23 59.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe lub podziemne lub wyższe o profilu geologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry