Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

starszy inspektor wojewódzki

Opole, opolskie

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu

ADRES URZĘDU:
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) ;
 • bezpośrednia współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim;
 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, usług i dostaw ;
 • współpraca z Oddziałem Obsługi Urzędu i Oddziałem Budżetu i Księgowości Biura Obsługi Urzędu w celu opracowania planów remontów i inwestycji w świetle posiadanych środków finansowych;
 • prowadzenie badana rynku w celu wyłonienia dostawcy usług, dostaw i robót budowlanych poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • sporządzanie analiz opisowych z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych ;
 • bieżące analizowanie planu finansowego wydatków w zakresie realizowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji zadań merytorycznych w układzie zadaniowym i na bieżąco sporządzanie wniosków o dokonanie zmian do Oddziału Księgowości Urzędu w BOU;
 • rozliczanie wydatków i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu .


Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z:
- wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w nadzorze nad realizacją zamówienia oraz w trakcie uczestniczenia w odbiorach;
-pracownikami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydziału Budownictwa
i Architektury Urzędu Miasta, pracownikami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i budowlanych na prace ogólnobudowlane w obiektach OUW.
Zagrożenie korupcją.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 327 lub 4 524 261 .


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub 2 lata w obszarze zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy ; prawa budowlanego; ustawy o finansach publicznych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • biegła obsługa pakietu Office; umiejętność pracy w zespole; samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • uprawnienia budowlane ;
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych. Znajomość zasad rysunku technicznego i kosztorysowania w budownictwie.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry