Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw programów wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji w infrastrukturze komunalnej w Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Rolnictwa

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie zawieranych pomiędzy Wojewodą Małopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz dokonywanie rozliczenia tych zadań po ich zakończeniu w celu stwierdzenia zgodności rozliczenia końcowego w zakresie rzeczowo-finansowym zadań z wnioskowanym zakresem rzeczowo-finansowym zadań przedstawionych do dofinansowania
 • Organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programów dotyczących wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji w infrastrukturze komunalnej oraz obsługa komisji oceniającej wnioski
 • Przeprowadzanie kontroli zadań oraz wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów dotyczących wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji w infrastrukturze komunalnej
 • Przeprowadzanie wizytacji terenowych obiektów będących przedmiotem umów o dofinansowanie w celu weryfikacji wykonanych robót oraz sporządzanie raportów z wizytacji terenowych
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naborów wniosków, wzorów dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, list zmieniających do list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w celu dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
 • Monitorowanie trwałości projektów (zadań) zrealizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w celu stwierdzenia czy projekty (zadania) zostały poddane modyfikacji
 • Prowadzenie korespondencji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje oraz wnioski i interwencje posłów i senatorów, wykonywanie czynności wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej


Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy podczas naboru wniosków o dofinansowanie zadań wynikające z konieczności realizacji nawet kilku naborów w trakcie roku zgodnie z określonym w programie harmonogramem (duża ilość wniosków, a krótki okres na dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie); przeprowadzanie wizytacji terenowych obiektów będących przedmiotem umów o dofinansowanie oraz kontroli zadań oraz wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, zagrożenie naciskiem ze strony kierowników jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, starostów, itd.) lub ich służb.
Przeprowadzanie wizytacji terenowych obiektów będących przedmiotem umów o dofinansowanie oraz kontroli zadań oraz wykorzystania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnegoW przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, o drogach publicznych, o prowadzeniu polityki rozwoju, o Funduszu dróg samorządowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 • umiejętność argumentowania, analitycznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • asertywność
 • komunikatywność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry