Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor ochrony zabytków do spraw Koordynator ds. Kontroli, Kar Administracyjnych i Postępowań Egzekucyjnych; Wieloosobowe stanowisko ds. Kontroli, Kar Administracyjnych i Postępowań Egzekucyjnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie pracy wieloosobowego stanowiska ds. kontroli, kar administracyjnych i postępowań egzekucyjnych;
 • Wykonywanie zadań z zakresu kar administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych;
 • Przygotowywanie decyzji i postanowień w przedmiocie ustalania odsetek za zwłokę od załegłej administracyjnej kary pieniężnej, upomnień, tytułów wykonawczych - dotyczy zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych;
 • Prowadzenie rejestru kontroli, wykazu wydanych zaleceń pokontrolnych, wykazu spraw w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych;
 • Koordynowanie i opracowywanie z kierownikami wydziałów planów kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ;
 • Przekazywanie prawomocnych decyzji o nałożeniu kary administracyjnej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pozyskiwanie informacji dotyczących dokonania zapłaty administracyjnej kary pieniężnej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków;
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu kontroli, kar i egzekucji administacyjnych;
 • Kierowanie do organów ścigania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciw zabytkom.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres e-mail, numer telefonu. 


Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki dostępne poniżej pod treścią ogłoszenia.


Kandydaci/kandydatki, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie: historia sztuki, architektura, urbanistyka, budownictwo lądowe, ochrona dóbr kultury, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, administracja, prawo, prawo administracyjne, ekonomia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
praca lub inne zajęcia zarobkowe w administracji rządowej/samorządowej lub jednostce wykonującej zadania administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw i rozporządzeń:
 • O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Prawo budowlane;
 • O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • O postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ordynacja podatkowa;
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-19
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
  25-516 Kielce
  Al. IX Wieków Kielc 3


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry