Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie wszelkich prac związanych z zapewnieniem poprawnej pracy sprzętu ankieterskiego, prowadzenie pełnej dokumentacji sprzętu ankieterskiego, współpraca z koordynatorami badań ankietowych
 • Terminowe wykonywanie konserwacji i sprawne usuwanie awarii urządzeń zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, harmonogramami i instrukcjami, współpraca przy sporządzaniu protokołów awarii, analiza przyczyn awarii i nieprawidłowości w pracy urządzeń komputerowych
 • Prowadzenie ewidencji dotyczących sprzętu komputerowego i jego funkcjonowania
 • Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń znajdujących się pod opieką Wydziału, w szczególności urządzeń przydzielonych pod bezpośredni nadzór
 • Współudział w konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz współpraca przy przygotowaniu zakupów sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania
 • Udzielanie wsparcia użytkownikom komputerów przy rozwiązywaniu problemów wynikających w trakcie pracy sprzętu i oprogramowania


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek posiada dwie windy,
- drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem
o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe profilowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność działania w sytuacjach trudnych irozwiązywania problemów
 • Kreatywność i odporność na stres
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/09/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry