Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/11/2019.

STARSZY INFORMATYK W ZESPOLE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I INFORMATYKI (NR 2683)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/2683


Obowiązki:

Główne obowiązki:
- zabezpieczenie obsługi systemów łączności telefonicznej i sieci teletechnicznej, faksowej, wideokonferencyjnej, infrastruktury teleinformatycznej i sieci teletechnicznej dla potrzeb Urzędu, w tym obsługa centrali telefonicznej Urzędu, obsługa łączności specjalnej we współpracy z Policją i Ministerstwem Obrony Narodowej, taryfikacja połączeń, ustalanie uprawnień i konfigurowanie portów abonenckich oraz rejestrowanie połączeń telefonicznych na rejestratorze opłat i przekazywanie wydruków na żądanie przełożonych;
- monitorowanie prawidłowości działania urządzeń sieciowych i teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie;
- rozpoznanie kierunków i tendencji rozwoju technik teleinformatycznych w aspekcie ich zastosowania w zakresie informatyzacji Urzędu, monitorowanie zmian w prawie w zakresie działania stanowiska, zarządzanie licencjami na oprogramowanie oraz wdrażanie programów informatyzacji, w szczególności projektowanie, tworzenie, modernizowanie systemów teleinformatycznych Urzędu z uwzględnieniem zasobów sieciowych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziom ich bezpieczeństwa;
- realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Urzędu;
- nadzorowanie przestrzegania przyjętych zasad ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych i teleinformatycznych;
- monitorowanie funkcjonowania i utrzymania w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu w obiektach Urzędu;
- obsługa techniczna budynków w zakresie instalacji zbiorczej TV oraz nagłośnienia konferencji, narad i szkoleń prowadzonych w budynkach Urzędu.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wyksztalcenie: - wyższe, pozostałe wymagania niezbędne: - doświadczenie zawodowe: 2 lata w realizacji zadań związanych z informatyką i telekomunikacją, - znajomość systemów operacyjnych Microsoft, - znajomość konfiguracji usług, www, poczty e-mail, FTP, Firewall, systemu Linux, - znajomość protokołu sieciowego TCP/IP, - znajomość funkcjonowania sieci komputerowych i telefonicznych, - znajomość tematyki telekomunikacyjnej, - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli poufne albo zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych, - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, - znajomość prawa energetycznego, - myślenie kreatywne, efektywna komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne. Wymagania dodatkowe: wyksztalcenie: wyższe w zakresie elektronika i telekomunikacja teleinformatyka lub telekomunikacja, pozostałe wymagania dodatkowe: - certyfikaty Cisco uprawniające do zarządzania przełącznikami siecią VPN, WLAN, ICND, BSCI oraz systemami telefonii IP oraz obsługa CCTV, - uprawnienie do zarządzania systemami telekomunikacyjnymi SLICAN, - uprawnienie energetyczne pow. 1 kW, - certyfikat z zakresu obsługi i eksploatacji agregatu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, - znajomość HTML, PHP ,My SQL, - znajomość tematyki energetycznej oraz zabezpieczeń budynków, - znajomość języka angielskiego na poziomie B2, - znajomość ustawy o służbie cywilnej, - asertywność, odporność na stres.


Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny, - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj), - kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Kopie i innych dokumentów i oświadczenia: - kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie: Od dnia 13 maja 2019 roku do dnia 23 maja 2019 roku Na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 4 ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz Z dopiskiem: starszy informatyk - ZBII - 1 etat DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52 3497239 lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. 3. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW; - Nie będą udostępniane innym odbiorcom; - Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; - W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; -Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: - Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; - Usunięcia danych; - Przeniesienia danych; - Ograniczenie przetwarzanych danych. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń-opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Analityka , Praca IT - Programowanie / Analizy , Praca IT - Bazy danych
do góry