Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/11/2018.

starszy archiwista

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy archiwista

02-103 Warszawa
ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów normatywów kancelaryjnych i archiwalnych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem ww. projektów.
 • Kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania archiwów zakładowych i prawidłowości postępowania z dokumentacją w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych poprzez kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.
 • Opiniowanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych jednostek organizacyjnych w celu wydania zgody oraz sporządzanie projektów ww. zgód, a także wydawanie opinii dotyczących brakowania dokumentacji jednostek niepaństwowych.
 • Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządkowania dokumentacji oraz kontrola prawidłowości przygotowania matriałów archiwalnych do przekazania do AAN ( weryfikacja przygotowanych materiałów i ich ewidencji), oraz sporządzanie notatek informacyjnych dla Oddziału III AAN).
 • Udzielanie konsultacji z zakresu prawa archiwalnego.
 • Przygotowywanie wniosków do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zorganizowania i prowadzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają materiały archiwalne.
 • Udzielanie instruktażu w sprawach prawidłowego postępowania z dokumentacją w państwowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych.


Warunki pracy

- Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych
- Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
- Praca częściowo w magazynach
-Wysiłek fizyczny przy przenoszeniu akt w trakcie opracowywania materiałów archiwalnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "st. archiwista w Oddziale II Kształtowania Narastającego Zasobu" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
praca w jednostkach administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
 • Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów kancelaryjnych
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych
 • Umiejetność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność formułowania myśli na piśmie
 • Samodzielność
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • Stanowczość
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania EZD
 • Umiejętność prowadzenia instruktaży ( szkoleń)
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo scigane z oskarzenia pblicznego lub przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry