Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/04/2019.

Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

 Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ryzykiem
 • minimum 2 lata stażu pracy

 

Wymagania dodatkowe

 • znajomość norm, metodyk, dobrych praktyk dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem
 • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o zarządzaniu kryzysowym, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • umiejętność współpracy w zespole
 • rzetelność i komunikatywność
 • umiejętność podejmowania decyzji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • planuje i koordynuje przebieg realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • monitoruje realizację planów postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • buduje bazę wiedzy i świadomość z zakresu zarządzania ryzykiem w Zakładzie
 • monitoruje i rekomenduje dostępność nowych oraz możliwość rozwoju istniejących zabezpieczeń pod kątem efektywności ich zastosowania w Zakładzie
 • opracowuje plany postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji na podstawie analizy ryzyk zidentyfikowanych przez inne komórki organizacyjne Centrali i terenowe jednostki organizacyjne

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 731895
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 Termin, do którego należy składać dokumenty 23 stycznia 2019 roku

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Wymagania


Dodatkowe informacje

 • miejscem świadczenia pracy będzie Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
 • złożonych dokumentów nie zwracamy        
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry