Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000, w tym przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, analizowanie przedkładanych dokumentacji i opracowywanie projektów uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000 w tym zakresie,
 • przygotowywanie opinii w formie zaświadczenia lub deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z ocenianiem i uzgadnianiem prac podlegających zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, w obrębie cieków naturalnych, tj. melioracji wodnych, prac określonych na podstawie ustawy Prawo wodne, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód oraz innych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem propozycji planów aglomeracji w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz realizacją działań ochronnych w obszarach Natura 2000,
 • realizowanie zadań związanych z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami,
 • realizowanie zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
 • współpraca z jednostkami właściwymi do sprawdzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 oraz gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przetwarzanie jej na potrzeby informatycznego systemu GIS i aktualizowanie danych dotyczących sieci Natura 2000;


Warunki pracy

• praca biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• wyjazdy służbowe krajowe bądź zagraniczne,
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na parterze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek wyposażony w windę, jednak brak podjazdu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą informowani e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). W tym celu w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl w zakładce Praca). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończonym naborze złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem.
Administratorem danych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22 1§1 oraz art. 22 1§4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zw. z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 747-93-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe profilowane (ochrona środowiska lub biologia lub leśnictwo) lub wyższe
i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub biologii lub leśnictwa


doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość przepisów postępowania administracyjnego,
 • znajomość procedur i dyrektyw unijnych związanych z Europejską siecią Natura 2000,
 • znajomość terenu województwa dolnośląskiego, występujących form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 • umiejętność obsługi komputera ( w tym pakietu MS Office),
 • umiejętność pracy w programie Quantum GIS,
 • umiejętność argumentowania,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry