Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/07/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji dla przemysłu spożywczego w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta
 • Kontrola prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP w celu sprawdzania rzetelności pracy wykonywanej przez rzeczoznawców w zakładzie uboju
 • Sporzadzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującycmi przepisami w celu udokumentowania wyników kontroli
 • Przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora
 • Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydawanie Świadectw Jakości Handlowej lub protokołów kontroli w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu
 • Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających przepisom prawa lub deklaracji producenta


Warunki pracy

Praca w terenie.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.
Stres związany z kontrola przeprowadzaną u przedsiębiorcy


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22’1 § 1 oraz art. 22’1 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych:
adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze produkcji lub kontroli artykułów rolno-spożywczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • rzeczoznawca ds. klsyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP
 • asertywność, wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność prawcy w zespole, umiejętność syntezy i analitycznego myślenia, umiejętności redakcyjne,
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • ksero książeczki sanitarno-epidemiologicznej z aktualnymi badaniami lekarskimi
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień rzeczoznawcy ds. klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry