Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony i zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów niejawnych w Kancelarii Tajnej, Kancelarii Tajnej Międzynarodowej w Biurze Ochrony w KPRM

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje rejestracji, utrwalenia obiegu, przechowywania oraz wydawania materiałów niejawnych w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej KPRM.
 • Włącza materiały zwrócone do Kancelarii Tajnej do teczek aktowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz odnotowuje fakt włączenia materiału do właściwej teczki w dzienniku ewidencyjnym.
 • Przyjmuje do Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej udostępnione materiały od osób upoważnionych, po wcześniejszej weryfikacji pod kątem ilościowym i numerowym oraz odnotowuje fakt ich zwrotu we właściwych ewidencjach.
 • Obsługuje stanowiska łączności niejawnej funkcjonujące w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej KPRM.
 • Przechowuje klucze zapasowe do szaf metalowych, prowadzi ewidencję wydawanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w KPRM upoważnień do dostępu do informacji niejawnych.
 • Przygotowuje materiały niejawne do przekazania do archiwum.
 • Doradza innym pracownikom w sprawach dotyczących wytwarzania, przetwarzania i obiegu materiałów niejawnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, w godzinach 08:15-16:15 oraz 12:00-20:00.


Na stanowisku może występować zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia:


- wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową''). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Praca związana jest z przemieszczaniem się pomiędzy budynkami KPRM w różnych lokalizacjach (ul. Szucha 14, ul. Królewska 27).



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/e9916e12-79c1-4d59-91b8-2ea8fdce7425


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:


https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm 


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych
 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych ukończone w okresie ostatnich 5 lat
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW, ważne co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „Cosmic Top Secret”, „Cosmic ESA” oraz „Trés Secret UE/EU Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowań sprawdzających
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość zasad obiegu informacji niejawnych
 • Znajomość zasad archiwizacji materiałów niejawnych
 • Umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z pracą kancelarii tajnej, wykorzystania technik informatycznych w codziennej pracy kancelarii tajnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Ukończony kurs/warsztaty dla kierowników lub pracowników kancelarii tajnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopia dokumentów potwierdzających ukończone w okresie ostatnich 5 lat szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wydanego przez ABW lub SKW, ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „Cosmic Top Secret”, „Cosmic ESA” oraz „Trés Secret UE/EU Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowań sprawdzających
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu/warsztatów dla kierowników lub pracowników kancelarii tajnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BIP:78023, BKRZ.ZRZK.2100.16.1.32.2021 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry