Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw rekrutacji i spraw socjalnych W Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności socjalnej i gospodarowanie środkami funduszu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w tym: - realizowanie wniosków o przyznawanie pracownikom świadczeń socjalnych wynikających z regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), - realizowanie wniosków o przyznawanie dla dzieci uprawnionych pracowników świadczeń socjalnych wynikających z regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), - przygotowywanie rekomendacji w zakresie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób uprawnionych, - organizowanie i obsługa grupowych form działalności sportowo-rekreacyjnej, - udział w pracach komisji socjalnej, - przygotowywanie dyspozycji dotyczącej odpisu na ZFŚS, - przygotowywanie i uzgadnianie Planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
 • realizowanie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w tym: - weryfikowanie poprawności przeprowadzania naborów do Ministerstwa pod kątem zgodności z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, - obsługa prac zespołu konkursowego na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, - przygotowanie i upowszechnianie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy i wynikach naboru, - weryfikowanie aplikacji kandydatów pod kątem formalnym, - udział w pracach komisji rekrutacyjnej, - przygotowywanie i weryfikowanie narzędzi rekrutacyjnych
 • sporządzanie i weryfikacja opisów stanowisk pracy i/ lub prowadzenie procesów wartościowania stanowisk pracy, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w tym: monitorowanie procesu sporządzania i aktualizowania opisów stanowisk pracy oraz ich weryfikowanie, - sporządzanie i aktualizowanie opisów stanowisk pracy, - weryfikowanie opisów stanowisk pracy, - koordynowanie spraw związanych z wartościowaniem stanowisk pracy w Ministerstwie, - udział w pracach zespołu wartościującego
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń/ seminariów/ konferencji w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w tym: - nadzór nad realizacją polityki szkoleniowej, - analizowanie i identyfikowanie potrzeb szkoleniowych grup docelowych, - analizowanie i wybór grup docelowych/ rekrutacja uczestników, - tworzenie/ aktualizowanie/ uzgadnianie planów szkoleń dla grup docelowych, - monitorowanie realizacji planów szkoleń, - analizowanie i weryfikowanie wniosków szkoleniowych, - opracowywanie/ weryfikowanie/ uzgadnianie programów, - wybór trenerów/ prelegentów oraz bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami, - zapewnianie logistyki wydarzenia, - weryfikowanie poprawności przeprowadzania procesu szkoleniowego z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, - ocena efektywności szkolenia/ przygotowywanie sprawozdania/ raportu, - kierowanie pracowników na szkolenia/ ćwiczenia organizowane przez podmioty zewnętrzne, - tworzenie/aktualizowanie uzgadnianie planów szkoleń dla grup docelowych
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w zakresie zamówień na realizację szkoleń oraz zamówień związanych z realizacją polityki personalnej, w tym: - przeprowadzanie rozeznania rynku, - szacowanie wartości zamówienia, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, - opracowywanie projektu umowy, - uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, - nadzorowanie wykonania umowy, - przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją służby przygotowawczej dla osób po raz pierwszy zatrudnionych w służbie cywilnej, w tym: - kierowanie na służbę przygotowawczą, - bieżący monitoring realizacji służby przez skierowanych pracowników, - rozliczanie finansowe


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, przepisów o emeryturach i rentach oraz o ubezpieczeniach społecznych
 • znajomość przepisów dot. osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz organów nadzorowanych przez Ministra
 • znajomość regulacji dot. oceniania pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy
 • znajomość regulacji dot. IPRZ
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • umiejętności analityczne
 • obsługa MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry