Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

Komenda Główna Policji
ul Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie pod względem organizacyjno – logistycznym spotkań międzynarodowych oraz spotkań krajowych z udziałem kierownictwa polskiej Policji i kierownictwa BMWP KGP oraz prowadzenie konsultacji z partnerami zagranicznymi w tym zakresie,
 • przygotowywanie i opracowywanie całość dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań zamówienia publicznego na potrzeby realizacji przez Wydział Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji spotkań międzynarodowych i krajowych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji, mających na celu wyłonienie najlepszych wykonawców realizujących zamówienia związane z organizacją spotkań międzynarodowych i krajowych, za które odpowiedzialny jest Wydział Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz dokonywania wyboru najkorzystniejszych ofert,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do organizacji spotkań międzynarodowych i krajowych,
 • przygotowywanie i koordynowanie spotkań z udziałem gości zagranicznych, w których udział biorą Dyrektor Biura oraz jego Zastępcy oraz Naczelnik Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,
 • opracowywanie i przekazywanie do jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji informacji dotyczących pozaoperacyjnej współpracy Policji, w tym spotkań międzynarodowych z udziałem kierownictwa polskiej Policji oraz kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,
 • zbieranie sprawozdań przesyłanych przez jednostki/komórki organizacyjne Policji z zakresu zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie
- wymuszona pozycja ciała
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,0803 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku doświadczenia w prowadzeniu współpracy międzynarodowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • samodzielność
 • kreatywność i inicjatywa
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • krajowe i międzynarodowe szkolenie specjalistyczne w zakresie protokołu dyplomatycznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań dodatkowych w zakresie szkoleń specjalistycznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry