Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Odpowiedzialność za przygotowanie propozycji decyzji w obszarze budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE, mających wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej RP w celu wypracowania nowych rozwiązań służących realizacji interesów RP.
 • Uczestniczenie w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, samodzielnie podejmując decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celu. Przygotowywanie instrukcji dla przedstawiciela RP, opiniowanie, zgłaszanie uwag, uczestniczenie w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych w obszarze instrumentów zewnętrznych UE oraz budżetu rocznego UE. Uczestniczenie w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych.
 • Wykonywanie złożonych analiz samodzielnie tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu instrumentów zewnętrznych UE oraz budżetu rocznego UE oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych, w celu wypracowania projektu stanowiska RP. Przekazywanie wkładu w prace analityczne prowadzone przez innych pracowników Departamentu.
 • Koordynowanie i prowadzenie negocjacji krajowych z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi lub w ramach resortu w celu wypracowania projektu stanowiska RP i mandatu negocjacyjnego.


Warunki pracy

1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4600 PLN do ok. 4900 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018, poz. 1559 – t.j.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8229, +48 (22) 523 8309, +48 (22) 523 8438 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze problematyki europejskiej lub problematyki ekonomicznej lub w obszarze budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE lub doświadczenie w pracy naukowej w jednym z ww. obszarów.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języków: angielskiego na poziomie C1 i języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „EU confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość polityk UE właściwych dla budżetu rocznego oraz wymiaru finansowego instrumentów zewnętrznych UE.
 • Znajomość procesu finansów publicznych UE, założeń i celów polityki zagranicznej RP.
 • Znajomość funkcjonowania administracji państwowej oraz instytucji UE.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym, w języku obcym.
 • Umiejętności: współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, negocjacji, analitycznego myślenia, samodzielności i inicjatywy, wystąpień publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków: inny niż angielski język urzędowy UE na poziomie C1.
 • Szkolenia z zakresu procesu decyzyjnego UE i negocjacji międzynarodowych.
 • Umiejętność przygotowania analiz ilościowych.
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego lub niemieckiego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz „EU confidential” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości innego niż angielski języka urzędowego UE na poziomie C1.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry