Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole do spraw Mieszkaniowych Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym oświadczeń mieszkaniowych oraz wniosków złożonych przez funkcjonariuszy KGP,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, dotyczących uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy KGP,
 • administrowanie modułem mieszkaniowym SWOP i udzielanie niezbędnych wyjaśnień jednostkom podległym KGP, w zakresie uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu/domu, brak lokalu/domu oraz pomocy finansowej na zakup lokalu/domu,
 • wprowadzanie danych do modułu mieszkaniowego SWOP dotyczące funkcjonariuszy KGP,
 • opracowywanie rocznych planów wydatków budżetowych wydziału,
 • prowadzenie rejestrów wypłat należnych świadczeń pieniężnych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy KGP oraz uzgadnianie rejestrów wydatków z kontem analitycznym komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach finansowych,
 • uzupełnianie kart mieszkaniowych funkcjonariuszy KGP,
 • przygotowywanie list wypłat należnych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy KGP, prowadzenie kontroli dokumentów finansowych oraz przekazywanie je do Biura Finansów KGP.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,9593 kwoty bazowej.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym lub administracyjnym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
ponad 2 lata w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów resortowych w zakresie działania stanowiska,
 • dobra znajomość ustaw kodeksowych, kształtujących porządek prawny,
 • zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • kreatywność,
 • asertywność,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • przeszkolenie w zakresie postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia,
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „ specjalista /BLP-CNZ/BKGP 4/19”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry