Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole do spraw Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i programów inwestycji jednostek organizacyjnych Policji (zgodnie z przyjętym wewnętrznie podziałem administracyjnym kraju) w sprawach dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów oraz optymalizacji kosztów robót budowlanych,
 • analizowanie wniosków jednostek organizacyjnych Policji w sprawach planowanych do pozyskania nieruchomości (na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd jednostki) pod względem przydatności na potrzeby Policji, możliwości technicznych i finansowych ewentualnego dostosowania, ocenianie pod względem ekonomicznym, sprawdzanie stanów prawnych,
 • konsultowanie w trybie roboczym programów inwestycji oraz udzielanie pomocy merytorycznej policjantom i pracownikom komórek jednostek organizacyjnych Policji w zakresie planowania realizacji wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych lub remontowych,
 • monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w komórkach organizacyjnych Policji (zgodnie z przyjętym wewnętrznie podziałem administracyjnym kraju), również poprzez wyjazdy lustracyjne oraz przygotowywanie kompleksowych informacji na powyższy temat,
 • dokonywanie analizy zasadności wniosków Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji/Szkół Policji w sprawie przejęcia nieruchomości na potrzeby służbowe Policji, także poprzez wyjazdy lustracyjne,
 • opracowywanie projektów pism prezentujących stanowisko Komendanta Głównego Policji na interpelacje i zapytania poselskie, jak też pytania organów administracji rządowej i samorządowej dotyczące stanu technicznego siedzib jednostek oraz działalności inwestycyjno – remontowej jednostek.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,0616 kwoty bazowej.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub profilu elektrycznym lub profilu sanitarnym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 2 lat w obszarze planowania i realizacji inwestycji i remontów finansowanych ze środków publicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie dotyczące obsługi programów z zakresu kosztorysowania robót budowlanych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412, z późn. zm.),
 • znajomość przepisów związanych z finansowaniem inwestycji z budżetu państwa,
 • znajomość przepisów dotyczących budownictwa ogólnego,
 • znajomość przepisów związanych z budownictwem służbowym Policji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów: typu Cad oraz do tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • znajomość przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość przepisów związanych z termomodernizacją budynków,
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędne w zakresie przeszkolenia,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie przeszkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie posiadania szczególnych uprawnień.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista/BLP-WKIiGN/BKGP 4/19”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry