Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Sekcji do spraw Uzbrojenia Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wniosków o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy usług na sprzęt i materiały uzbrojenia,
 • sporządzanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup sprzętu i materiałów uzbrojenia oraz wyposażenia specjalnego na potrzeby Policji,
 • opracowywanie w uzgodnieniu z poszczególnymi biurami Komendy Głównej Policji wymagań technicznych dla sprzętu uzbrojenia w celu realizacji zakupów centralnych dla służb specjalnych (CBŚP, BOA KGP),
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją umów na dostawy sprzętu i materiałów uzbrojenia oraz dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów księgowych dotyczących tego sprzętu,
 • analizowanie stanu posiadania sprzętu i materiałów uzbrojenia w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • uczestniczenie w zaopatrzeniu materiałowym jednostek Policji działających poza granicami kraju,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu ewidencji magazynowej sprzętu i materiałów uzbrojenia nabywanego w ramach zakupów centralnych oraz sporządzanie dokumentacji wymaganej do przekazania tego asortymentu jednostkom Policji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,1230 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pracy na stanowiskach, na których są realizowane zagadnienia z zakresu obsługi logistycznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • znajomość ustawy o broni i amunicji,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność koordynowania pracy,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia,
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista (zastępstwo)/BLP-WKGUiTP/BKGP 4/19”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry