Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji Departamentu Zarządzania Danymi

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie polityki w obszarze ochrony danych osobowych, przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie, opiniowanie projektów aktów prawnych i umów z punktu widzenia ochrony danych osobowych oraz wspieranie w realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych;
 • opracowywanie efektywności procesu, ustalanie kryteriów ryzyka, metodyki identyfikacji, analizy i oceny ryzyka; postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przeglądy. Opracowywanie struktur ramowych zarządzania ryzykiem, w szczególności: polityki zarządzania ryzykiem jak i określenie zasobów niezbędnych do jej wdrożenia i przestrzegania;
 • udział w inicjatywach mających kluczowe znaczenie dla MC w zakresie realizacji przez MC zadania jakim jest kształtowanie polityki państwa w obszarze ochrony danych osobowych;
 • zapewnienie przestrzegania i zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu zarządzania ryzykiem;
 • przeprowadzanie warsztatów i szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania ryzykiem, kształtowanie polityki informacyjnej w zakresie kształtowania świadomości pracowników w tym zakresie, w celu podnoszenia świadomości;
 • odpowiadanie za szacowanie ryzyka w Ministerstwie Cyfryzacji w zakresie zagrożeń o charakterze teleinformatycznym;
 • udział w planowaniu architektury bezpieczeństwa systemów informatycznych realizowanych przez ministerstwo oraz akceptowanie niezbędnych zmian w architekturze bezpieczeństwa, jak i mechanizmów bezpieczeństwa poszczególnych systemów;
 • wspieranie i zastępowanie inspektora ochrony danych osobowych w realizowanych zadaniach.


Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Zagrożenie korupcją;
Elastyczne godziny pracy;

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• ruchomy czas pracy;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP ) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w obszarze ochrony danych osobowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wiedza w zakresie zarządzania danymi;
 • znajomość systemu zarządzania ryzykiem;
 • wiedza w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem;
 • wiedza z zakresu ISO 31000,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Specjalista/ZBI/DZD/MC ”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry