Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale III, Departament Pomocy Socjalnej

ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, w tym inicjowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu działania Departamentu.
 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami oświatowymi oraz partnerami zagranicznymi, w tym gromadzenie i raportowanie informacji z działań realizowanych przez Departament.
 • Współudział w przygotowywaniu i realizacji akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych z zakresu działalności Departamentu.
 • Udział w konferencjach, panelach, spotkaniach o charakterze informacyjnym oraz eksperckim związanych z działalnością Departamentu.
 • Współudział w przygotowywaniu wkładów, analiz oraz opinii aktów prawnych polskich i unijnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Analizowanie za pomocą dostępnych środków komunikacji, informacji oraz wydarzeń w zakresie tematyki azylowej na forum krajowym oraz międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dotyczących właściwości Departamentu oraz opracowywanie materiałów informacyjnych w tym zakresie.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy komputerze,
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
- praca w terenie,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen
Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.
Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
PROSIMY O NIEPRZESYŁANE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,6
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • Znajomość języka angielskiego, poziom średniozaawansowany (B1).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu Pobyt.
 • Przeszkolenie z generowania raportów z Hurtowni Danych Cudzoziemiec.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi systemu Pobyt.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z generowania raportów z Hurtowni Danych Cudzoziemiec.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
  z dopiskiem: „Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej
  - Ogłoszenie Nr 42929"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry