Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Przygotowywanie i aktualizowanie programów w zakresie polityki innowacyjnej i klastrowej • wyznaczanie celów programu • dobór instrumentów wsparcia • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • weryfikowanie programu/ projektu pod kątem przeprowadzonych analiz (w tym: strategiczne oceny/ oceny oddziaływania na środowisko, oceny ex ante) • organizowanie prac grupy roboczej • negocjowanie z darczyńcami/ Komisją Europejską/ innymi podmiotami zewnętrznymi • formułowanie zapisu programu • określanie zasad i trybu monitorowania programu • formułowanie propozycji zmian w programie
 • Zadanie 2: Organizowanie i zarządzanie systemem wsparcia dla projektów pozakonkursowych POPT, zwłaszcza w zakresie działań wspierających instrumenty kierowane do klastrów, w tym wybór krajowych klastrów kluczowych: • identyfikowanie potrzeb beneficjentów w zakresie wsparcia • analizowanie możliwości wsparcia w ramach dostępnych instrumentów wsparcia • programowanie nowych instrumentów wsparcia dla klastrów • przygotowywanie dokumentacji konkursowej, w tym opracowywanie i aktualizowanie kryteriów oceny wniosków konkursowych • zapewnianie wsparcia ekspertów zewnętrznych dla projektów • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • bieżąca współpraca z beneficjentami projektów • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z instrumentami i konkursami
 • Zadanie 3: Zarządzanie projektami z zakresu polityki spójności prowadzonymi w ramach POPT oraz projektem realizowanym w ramach działania 2.4.1 POIR: • określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów • opracowywanie budżetu projektu • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • doprecyzowywanie zakresu projektu, podział na etapy, wyznaczanie celów cząstkowych oraz określanie kryteriów oceny wyników prac projektowych • budowanie zespołu projektowego • komunikacja i podział realizacji zadań • dobór podwykonawców, dostawców i ekspertów • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie/ zespole projektowym oraz proponowanie działań korygujących • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • kontrolowanie wykonania budżetu • odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu • podsumowywanie i ocena wyników projektu
 • Zadanie 4: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa, tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń • zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.) • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych • zapewnianie przestrzegania zasad protokołu dyplomatycznego • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 5: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych • analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej • opracowywanie koncepcji graficznej • zlecanie i weryfikowanie tłumaczeń publikacji • prowadzenie magazynu i dystrybucja publikacji/ materiałów promocyjnych • bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.
 • Zadanie 6: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego z zakresu polityki innowacyjności i klastrowej: • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo itp.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od
ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na czas określony - zastępstwo
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://mpit.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej.html
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mpit.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 262 95 29.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z programowaniem i wdrażaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem dokumentacji konkursowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu innowacyjności gospodarki i klasteringu
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami
 • umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_21
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry