Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw analiz i prognoz ruchu Specjalista ds. analiz i prognoz ruchu w Departamencie Strategii i Studiów/ Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu/ Zespół ds. Modelowania i Prognoz Ruchu

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie procesu oceny i weryfikacji analiz i prognoz ruchu zlecanych przez GDDKiA oraz współodpowiedzialność za wybrane aspekty tego zadania,
 • współodpowiedzialność i wspieranie utrzymania, aktualizacji, weryfikacji i wprowadzania zmian m. in. w Krajowym Modelu Ruchu (KMR) i tworzonych Regionalnych Modelach Ruchu (RMR) oraz udział w ustalaniu zasad dotyczących budowy modeli ruchu przy wykorzystaniu anglojęzycznej literatury i anglojęzycznego oprogramowania do modelowania ruchu,
 • opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie jednolitych wymagań, założeń i danych wyjściowych do wykonywania na potrzeby GDDKiA analiz i prognoz ruchu oraz wspieranie archiwizacji opracowań prognoz ruchu opiniowanych w Wydziale,
 • wspieranie procesu prowadzenia prac związanych z analizą elementów planowanej sieci drogowej pod kątem wybranych kryteriów w celu właściwego i optymalnego wyboru korytarza i wariantu przebiegu planowanej drogi,
 • wspieranie procesu gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych przesyłanych przez jednostki samorządowe i Oddziały GDDKiA oraz ich weryfikacji pod względem merytorycznym i technicznym,
 • wspieranie prac związanych z przygotowaniem materiałów przetargowych (projekty SIWZ, opisy przedmiotu zamówienia, umowy itp.) dotyczących zbierania, archiwizowania, przetwarzania, prognozowania i udostępniania danych o ruchu,
 • wspieranie organizacji i przeprowadzanie pomiarów, w tym przeprowadzanie kontroli pomiarów i badań w terenie. udział w koordynacji przeprowadzania pomiarów ruchu m.in.: na skrzyżowaniach dróg krajowych z liniami kolejowymi, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi oraz innych pomiarów prowadzonych we współpracy z Oddziałami. Przetwarzanie dostępnych wyników badań i pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu drogowego,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
• podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
• praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
• praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• praca w pokoju wieloosobowym,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- analiza formalna dokumentów,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18;Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej lub transportowej,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze drogownictwa lub transportu,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • wiedza z zakresu modelowania sieci drogowej i prognozowania ruchu drogowego, w tym znajomość zagadnień z zakresu planowania transportowego,
 • znajomość obsługi baz danych i statystyki matematycznej (w tym podstawowa znajomość rachunku macierzowego),
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel, Word) w stopniu zaawansowanym,
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania oprogramowania GIS w zakresie wykonywania analiz przestrzennych,
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu,
 • podstawowa znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych; Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o drogach publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego (poziom C1) lub francuskiego (poziom. B1) lub niemieckiego (poziom B1),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania związanego z modelowaniem i prognozowaniem ruchu np. EMME lub VISUM,
 • znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej,
 • posiadanie praktycznych umiejętności w weryfikacji i aktualizacji baz danych oraz wykorzystywania rachunku macierzowego przy weryfikacji modelu sieci i ruchu drogowego,
 • dobra znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-874 Warszawa,
  Ul. Wronia 53 ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DSS 2)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry