Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw osobowych Wydział Spraw Osobowych w Placówkach Zagranicznych, Biuro Spraw Osobowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (w obszarze właściwym dla stanowiska), w oparciu o wnioski z zakresu prawa pracy, składane przez kierowników placówek w celu nawiązania, zmiany bądź rozwiązania stosunku pracy. Prowadzenie ewidencji zatrudnienia w placówkach zagranicznych.
 • Ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń (m.in. dodatki stażowe, dodatki służby zagranicznej i służby cywilnej, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego) oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach w celu przekazania informacji nt. wysokości należnych świadczeń bądź wypłacenia świadczeń finansowych.
 • Sporządzanie zestawień i raportów kadrowych oraz aktualizowanie struktury zatrudnienia w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz monitorowania stanu zatrudnienia w poszczególnych placówkach zagranicznych. Przygotowywanie wykazu stanowisk planowanych do obsadzenia (w obszarze właściwości stanowiska).
 • Planowanie, koordynowanie i monitorowanie procesu pierwszej oceny i oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej w celu wsparcia Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w zakresie prowadzenia sprawnej polityki kadrowej wobec pracowników i urzędników służby cywilnej. Prowadzenie ewidencji ocen pracowniczych.
 • Prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych w systemie kadrowo-płacowym w celu zapewnienia aktualnych informacji o stanie i warunkach zatrudnienia pracowników, na podstawie których wypłacane są wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne. Pełnienie funkcji administratora e-obiegówki dla pracowników.
 • Przygotowywanie, opiniowanie, analizowanie dokumentów w zakresie właściwości stanowiska (np. struktury organizacyjne pod kątem wykorzystania etatów i właściwego planowania stanu osobowego oraz koordynowania zmian w regulaminach, wnioski o przedłużenie pobytu).
 • Występowanie z wnioskiem o rozpoczęcie procedury naboru w celu zapewnienia obsady wakujących stanowisk.
 • Kierowanie kandydatów zakwalifikowanych do pracy w placówkach zagranicznych na szkolenia przedwyjazdowe i badania lekarskie oraz koordynowanie przygotowań do wyjazdów w celu realizacji planów rotacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
2. Zagrożenie korupcją.
3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4400 PLN do ok. 5000 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r., w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Naboru i Organizacji, tel. +48 (22) 523 78 06, +48 (22) 523 83 09 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze spraw kadrowych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy.
 • Znajomość ustawy o służbie zagranicznej i aktów wykonawczych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność argumentowania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Orientacja na klienta.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub innego języka obcego na poziomie B2.
 • Przeszkolenie z zakresu prawa pracy.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.).
 • CV
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia z prawa pracy.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BSO 6/2019

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry