Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Departamencie Innowacji w Wydziale Zielonej Gospodarki

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych) • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo
 • Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej • przygotowywanie dokumentów inicjujących postępowanie (notyfikacja systemu rekompensat) • formułowanie stanowisk (m.in. sporządzanie odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię) • opiniowanie stanowisk
 • Zarządzanie projektami pozakonkursowymi realizowanymi przez DIN MPIT w ramach działania 2.4.1 POIR oraz 2.4.2 POIR. • określanie ogólnej koncepcji projektu i jego zmian, • analiza uwarunkowań, otoczenia biznesowego projektu • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu • rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów) • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • podsumowanie i ocena wyników projektów, • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie oraz proponowanie działań korygujących
 • Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa • zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach • zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.)
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji programu/ -ów (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje) • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • formułowanie propozycji zmian w dokumentach • formułowanie zapisu dokumentów


Warunki pracy

• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://mpit.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej.html
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mpit.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel. (0-22) .22 262 94 86


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze polityki środowiskowej lub klimatyczno-energetycznej lub gospodarki o obiegu zamkniętym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość języka angielskiego, poziom B2
 • • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
 • • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zamówień realizowanych przez komórkę
 • • znajomość legislacji w obszarze OZE
 • • znajomość koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w tym w szczególności w zakresie ekoprojektowania
 • • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • • myślenie analityczne
 • • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_5
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry