Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji współpracy, przygotowywanie wniosków projektowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją działań projektowych podejmowanych w ramach współpracy zagranicznej w obszarze niepełnosprawności, w szczególności związanych z realizacją projektów pomocowych na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach współpracy rozwojowej, wraz ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową oraz monitoringiem w tym zakresie,
 • ­realizowanie prac związanych z obsługą mechanizmu koordynacji wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
 • ­opracowywanie wkładów do projektów krajowych programów i dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie odnoszącym się do wsparcia osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, a także do projektów informacji stanowiących wkład merytoryczny do okresowych sprawozdań rządowych z realizacji postanowień międzynarodowych dokumentów podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę,
 • ­współpraca z instytucjami partnerskimi z krajów biorcy pomocy rozwojowej oraz z partnerami krajowymi, w zakresie wymiany informacji między partnerami dotyczących udzielanego wsparcia,
 • ­przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z wizytami studyjnymi delegacji zagranicznych oraz wyjazdami służbowymi przedstawicieli Biura, w szczególności w ramach współpracy rozwojowej,
 • ­przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania klientów zewnętrznych dotyczących realizacji współpracy bilateralnej w obszarze niepełnosprawności,
 • ­udział w działaniach Biura związanych z promowaniem i upowszechnianiem informacji dotyczących postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych i jej wdrażania,
 • ­przygotowywanie projektów odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje, wystąpienia i zapytania posłów, senatorów i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zainteresowanych podmiotów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
- umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 2,0.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,
- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-63, 22 661-13-14, 22 661-13-94 lub 22 661-13-26


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych lub współpracy międzynarodowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych
 • Wiedza o organizacjach międzynarodowych i ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Wiedza na temat polskiej pomocy rozwojowej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry