Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Usług Kluczowych i Przygotowań Obronnych Biura Obrony i Informacji Niejawnych

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu cyberbezpieczeństwa usług kluczowych w podsektorze transport wodny i sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, w tym: -bieżąca analiza podmiotów w podsektorze transportu wodnego i sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej lub niespełniania warunków kwalifikujących podmiot jako operatora usługi kluczowej, - składanie wniosków o zmianę danych w wykazie operatorów usług kluczowych w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, - monitorowanie stosowania przepisów ustawy o cyberbezpieczeństwie przez operatorów usług kluczowych w podsektorze transport wodny i sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, - prowadzenie kontroli operatorów usług kluczowych w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, - przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących świadczonych usług kluczowych oraz operatorów usług kluczowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o cyberbezpieczeństwie, - uczestniczenie w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa organizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej
 • organizowanie i realizacja programu obronnego, w tym: - opracowywanie projektów wieloletnich Programów Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w częściach budżetu: 21 gospodarka morska, 22 gospodarka wodna, 62 rybołówstwo i 69 żegluga śródlądowa oraz corocznych aneksów do tych programów, - analiza potrzeb rzeczowo-finansowych na realizację zadań obronnych w Ministerstwie oraz prowadzenie dokumentacji finansowej wydatków w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań obronnych w częściach budżetu, dla których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej, - przygotowywanie decyzji i umów cywilnoprawnych z przedsiębiorcami, na których Minister nałożył obowiązek wykonania zadań na rzecz obronności państwa, - nakładanie zadań na rzecz obronności państwa na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot dotyczy działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, - analizowanie i ocena stanu przygotowań obronnych w DAR gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, - prowadzenie przeglądów obronnych, w tym opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w DAR gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, - planowanie i realizacja zadań gospodarczo-obronnych ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki w zakresie dotyczącym Ministra
 • planowanie i organizowanie kontroli wykonania zadań obronnych w Ministerstwie w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz zadań obronności państwa przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane i przedsiębiorców, w tym: - analizowanie potrzeb w zakresie prowadzenia kontroli problemowych realizacji zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w Ministerstwie, - opracowywanie rocznych planów kontroli problemowych, -organizowanie i prowadzenie kontroli, - organizowanie szkoleń zespołów kontrolnych
 • organizowanie i utrzymanie systemu stałych dyżurów, w tym tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do powołania i wykonania zadania stałego dyżuru w Ministerstwie


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- krajowe i zagraniczne podróże służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w obszarze związanym z bezpieczeństwem i obronnością państwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych lub wyrażenie zgody na odbycie takiego szkolenia
 • Wiedza z zakresu realizacji zadań organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętność opracowywania decyzji administracyjnych i umów cywilno-prawnych
 • Umiejętność opracowywania projektów i realizacji planów budżetowych części wydatków obronnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze związanym z bezpieczeństwem i obronnością państwa
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET lub oświadczenie o wyrażaniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa
  • Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie takiego szkolenia
  • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BOiIN-2/19

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry