Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Administracyjnym Biura Administracyjnego

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • organizowanie i optymalizowanie zakupów towarów i usług na potrzeby Ministerstwa w zakresie właściwości Wydziału Administracyjnego, w tym: koordynowanie planowania i realizowania zakupów i dostaw towarów oraz usług zgodnie z bieżącymi potrzebami Ministerstwa, gromadzenie oraz bieżące weryfikowanie zamówień składanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa na towary i usługi, szacowanie wartości zamówienia na towary i usługi z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatku i źródła finansowania, przeprowadzanie bieżącego rozeznania rynku, negocjowanie cen i warunków dostaw towarów i usług, kontrolowanie jakości zakupionych towarów i usług w celu wyeliminowania wadliwych i ustalenia najbardziej odpowiednich przy przyszłych zakupach
  • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w obszarze eksploatacji powierzchni najmowanej lub użyczanej przez Ministerstwo oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym: przeprowadzanie rozeznania rynku, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie projektu umowy, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzorowanie wykonania umowy, przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy
  • gospodarowanie środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej/ zadania, w tym: weryfikowanie merytoryczne dowodów księgowych, wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych
  • nadzór nad realizacją umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innym podmiotami w obszarze realizowanych zadań, w tym: monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/ porozumienia, kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/ porozumienia, aktualizowanie/ doprecyzowywanie warunków zawartej umowy/ porozumienia


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
przy planowaniu i realizacji zakupów oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

pozostałe wymagania niezbędne:

  • Wiedza z zakresu prawa cywilnego
  • Wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych
  • Umiejętność sporządzania umów
  • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Komunikacja
  • Współpraca
  • Rzetelność
  • Orientacja na klienta/ interesanta
  • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe    Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

    • CV i list motywacyjny
    • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy planowaniu i realizacji zakupów oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
    • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
    • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
    • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

    Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
    Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
    Biuro Dyrektora Generalnego
    ul. Nowy Świat 6/12
    00-400 Warszawa

    lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
    z dopiskiem w liście motywacyjnym: BA-2/19

    Prezentacja firmy

    Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

    Informacje dodatkowe

    Ostatnia aktualizacja:
    07/01/2019
    Wymiar etatu:
    Pełny etat
    Rodzaj umowy:
    Na czas nieokreślony
    Liczba wakatów:
    1
    Min. doświadczenie:
    1 rok
    Min. wykształcenie:
    Wyższe licencjackie
    Branża / kategoria:
    Praca Administracja Publiczna
    do góry