Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie dokumentów koncesyjnych, w szczególności części ekonomicznej projektu zagospodarowania złoża
 • Analizowanie dokumentów zawierających kierunki polityki koncesyjnej, plany oraz strategie państwa m.in. w zakresie geologii
 • Opracowywanie nowych rozwiązań ekonomicznych mających zastosowanie w aktach prawnych, należących do właściwości Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, oraz w innych aktach prawnych, w tym m.in. dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Bieżące monitorowanie i analizowanie zjawisk ekonomiczno – gospodarczych zachodzących w sektorze geologiczno – górniczym w Polsce i na świecie
 • Prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie odwołań od decyzji marszałków województw oraz stwierdzenia nieważności (wznowienia postępowania) w odniesieniu do decyzji marszałków lub Ministra Środowiska
 • Opiniowanie, pod względem merytorycznym i formalnym, projektów aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych (legislacja zewnętrzna i wewnętrzna)
 • Obsługa klientów urzędu (stron postępowań) poprzez udzielanie informacji telefonicznych lub podczas spotkań bezpośrednich w zakresie prowadzonych spraw


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych oraz znajomości języka angielskiego, elementy wywiadu behawioralnego

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.

Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• elastyczny czas pracy
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

• Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

ZAPRASZAMY!


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w przygotowywaniu analiz ekonomicznych lub finansowych lub statystycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Znajomość: przepisów prawa geologicznego i górniczego, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna wiedza z zakresu ekonomii, w szczególności dotycząca makroekonomii, z uwzględnieniem modelowania ekonometrycznego
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu analiz ekonomicznych lub finansowych lub statystycznych (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry