Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej, w tym zatwierdzanie cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej;
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez zarządców infrastruktury, operatorów infrastruktury usługowej oraz przewoźników kolejowych przepisów dotyczących rozdzielności rachunkowej w ustawie o transporcie kolejowym w celu transparentnego ustalania opłat za świadczone usługi przez tych przedsiębiorców;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie licencjonowania transportu kolejowego w celu potwierdzenia zdolności przedsiębiorcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w celu wypracowania wspólnego merytorycznego stanowiska;
 • Sprawowanie nadzoru nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatora obiektów infrastruktury usługowej opłat za korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej, w tym prowadzenie postępowań w sprawie nakazania wprowadzenia zmian w opublikowanym regulaminie obiektu w zakresie wysokości opłat;
 • Przygotowywanie wersji jawnych decyzji dotyczących regulacji transportu kolejowego, w zakresie właściwości Departamentu Regulacji Rynku - Wydziału Licencji i Kosztów Dostępu, podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Sprawowanie nadzoru nad spełnianiem przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów oraz słusznych interesów uczestników rynku kolejowego;
 • Współpraca w prowadzeniu rejestrów z zakresu licencjonowania przewoźników kolejowych.


Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,
• przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,
• pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
• w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,
• możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),
• możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).

Praca administracyjno-biurowa.
Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
Zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W roku 2018 Urząd Transportu Kolejowego po raz czwarty otrzymał wyróżnienie „Przyjazny Urząd”, tym samym otrzymując Srebrny Laur Konkursu „Przyjazny Urząd”, zdobył również wyróżnienie specjalne „Wawrzyn Jakości”.
W roku 2017 Urząd Transportu Kolejowego zdobył wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”.
W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii "Instytucja" przyznane przez Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.
W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.
W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.
Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera oraz znajomości języka angielskiego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20. Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/informacje-ogolne/10822,O-NAS.html


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
z zakresu finansów, rachunkowości lub księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozdziałów 1, 6-6a, 7 i 8 ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym sprawozdania finansowego
 • Znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych w zakresie dotyczącym finansów przedsiębiorstw
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego (poziom B1)
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko MS Windows, pakiet MS Office)
 • Umiejętność redagowania projektów pism
 • Zdolności analityczne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry