Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w realizacji Planów Działań w Oddziale poprzez samodzielną ocenę kwalifikowalności wydatków finansowanych z PT POIiŚ (głównie wydatków administracyjnych), ich rozliczanie zgodnie z obowiązującą metodologią, wytycznymi i interpretacjami IW/IŻ; współpraca z odpowiednimi komórkami Oddziału; wskazywanie ewentualnych zagrożeń i ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;
 • udział w rocznym planowaniu zapotrzebowania na środki finansowe do PD; przygotowywanie zapotrzebowania na środki dla PD w podziale na poszczególne kategorie wydatków oraz planu finansowego projektu z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji wydatków budżetowych; monitorowanie poziomu wykorzystania środków PD w zakresie Oddziału, prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości w tym zakresie; uczestnictwo w analizie bieżących i przyszłych potrzeb Oddziału w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach PT POIiŚ;
 • przygotowywanie wkładu Oddziału do zbiorczego wniosku o płatność (WoP) wraz z dokumentacją (w tym w wersji elektronicznej); dokonywanie wewnętrznej weryfikacji poprawności rozliczenia wydatków ujmowanych w poszczególnych wnioskach o płatność; przygotowanie wkładu do wniosku o płatność w zakresie sprawozdawczych informacji o postępie rzeczowo-finansowym realizacji projektu; udział w zbiorczej weryfikacji wydatków GDDKIA ujmowanych w WoP; przygotowywanie korekty Wniosku o Płatność w zakresie wydatków Oddziału, przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IW do dokumentacji wydatków deklarowanych w WoP oraz udział w wyjaśnianiu zagadnień dotyczących Oddziału;
 • nadzór nad właściwym rozdzieleniem sprzętu oraz wyposażenia biurowego zakupionego ze środków pomocy technicznej POIiŚ oraz monitorowanie jego wykorzystania; monitorowanie przestrzegania przez komórki merytoryczne pośrednio zaangażowane w realizację projektu PT POIiŚ obowiązków beneficjenta w zakresie info-promo;
 • uczestnictwo w codziennej analizie działań Oddziału związanych z poprawną realizacją projektu Pomocy Technicznej POIiŚ; przygotowywanie propozycji i wdrażanie rozwiązań bieżących problemów; sporządzanie stosownych pism;
 • udział w opracowywaniu informacji i przygotowywaniu niezbędnych dokumentów na potrzeby kontroli przeprowadzonej w Oddziale przez uprawnione instytucje w zakresie spraw związanych z realizacją projektów POIiŚ;
 • przygotowywanie, prowadzenie, przekazywanie i udzielanie interpretacji w zakresie instrukcji wykonawczych przekazywanych z Centrali GDDKIA dla projektów PT POIiŚ, udział w spotkaniach zespołów, koordynatorów ds. pomocy technicznej POIiŚ.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca biurowa,
 obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
 weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
 możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
 rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres warszawa.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień z zakresu funduszy UE,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu funduszy UE, znajomość zagadnień z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/09/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry