Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym: opracowywanie projektu umowy, opiniowanie dokumentacji, nadzorowanie wykonania umowy, przeprowadzanie rozeznania rynku, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy, szacowanie wartości zamówienia, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na wniosek komórek organizacyjnych, w tym: badanie i ocena ofert, doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.), opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postepowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem formalnym w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz wewnętrzną procedurą Ministerstwa;
 • organizowanie i optymalizowanie zakupów towarów i usług, a w tym: szacowanie wartości zamówienia na towary i usługi z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatku i źródła finansowania, gromadzenie oraz bieżące weryfikowanie zamówień składanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa na towary i usługi, koordynowanie planowania i realizacji zakupów i dostaw towarów oraz usług zgodnie z bieżącymi potrzebami Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Ministerstwa/ komórki organizacyjnej, a w tym: opracowywanie zbiorczych informacji, statystyk, sprawozdań, analiz dotyczących pracy Ministerstwa;
 • zarządzanie licencjami oprogramowania, a w tym: rozpatrywanie wniosków o instalację oprogramowania, monitorowanie instalacji oprogramowania zgodnie ze źródłem jego finansowania;
 • koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych oprogramowania, w tym administrowanie prawami licencyjnymi udzielonymi na oprogramowanie.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
– proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 216,14 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,25.
– dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
– umowę o pracę na czas zastępstwa.
– trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
– pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
– możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
– praca przy komputerze,
– opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 72 15.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Wskaźnik zatrudnienia w MIIR osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekracza 6% : NIE


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze sporządzania umów lub umów IT

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień związanych ze sporządzaniem umów IT, w tym licencyjnych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie niezbędnym do dysponowania środkami
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.
  • Najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: – http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry