Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w związku z odwołaniami od decyzji wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz projektów postanowień Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w związku z zażaleniami na postanowienia wojewódzkich inspektorów.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
 • Opracowywanie projektów rozwiązań problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym, poprzez udzielanie odpowiedzi na karty problemowe wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Prowadzenie rejestrów: odwołań, zażaleń oraz skarg, a także sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w tym zakresie.
 • Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Punktu kontaktowego ds. oszustw związanych z żywnością.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału.


Warunki pracy

- praca biurowa,
- wyjazdy służbowe,
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BOL". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydatkę/kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydatki/kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 022 623 29 29.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze, rolnicze lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność przekazywania informacji
 • umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa żywnościowego polskiego i wspólnotowego
 • znajomość przepisów dotyczących nawozów i nawożenia
 • znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • wykształcenie z zakresu systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008, doskonalące dla audytora wewnętrznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • np. świadectwa pracy, zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym w określonym obszarze, zakres obowiązków, opis stanowiska podpisane przez poprzednie miejsce stażu/praktyk/pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia z zakresu systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015, doskonalącego dla audytora wewnętrznego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry