Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Energii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz uczestniczenie w kontrolach koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów
 • Sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych lub protokołów z przeprowadzanych kontroli
 • Przygotowywanie wystąpień pokontrolnych lub sprawozdań do jednostek kontrolowanych zawierających opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski
 • Sporządzanie projektu okresowego Planu kontroli, przygotowywanie upoważnień do przeprowadzania kontroli planowych i doraźnych i programu kontroli oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień
 • Prowadzenie dokumentacji – akt kontroli z przeprowadzonych kontroli planowych oraz doraźnych
 • Przygotowywanie projektu sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Wydział w danym roku oraz informacji o zakresie i wynikach kontroli
 • Przygotowywanie informacji oraz dokumentów dotyczących działalności kontrolnej jednostki kontrolującej
 • Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania wniosków pokontrolnych oraz ocenianie wyeliminowania nieprawidłowości przez jednostkę kontrolowaną


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-83-36 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowisku związanym z nadzorem i/lub przeprowadzaniem kontroli

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o Radzie Ministrów, o służbie cywilnej, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych
 • Umiejętności: analizowania dokumentów, sporządzania dokumentów przedkontrolnych i pokontrolnych, formułowania wniosków pokontrolnych, podejmowania decyzji i przewidywania jej skutków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
  • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry