Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/07/2018.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Codzienne przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 • Obsługa infolinii w zakresie usług świadczonych dla Obywateli przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwiania skarg i wniosków w oparciu o wkłady merytoryczne przekazane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia.
 • Przyjmowanie innych pism i sygnałów obywatelskich wpływających do Wydziału.
 • Kierowanie korespondencji w ramach innych pism i sygnałów obywatelskich w celu ich załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia.
 • Kierowanie skarg, wniosków i innych pism w celu ich załatwienia zgodnie z kompetencjami do właściwych organów i instytucji.
 • Wspieranie prac Wydziału Kontroli, w szczególności w zakresie analizy przedkontrolnej skarg.
 • Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywanymi w Departamencie petycjami w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; w każdy poniedziałek tj. w ustalonym dniu przyjmowania obywateli po godzinach pracy urzędu praca wykonywana jest w systemie zmianowym w godzinach: I zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00, II zmiana od godz. 9.00 do godz. 17.00; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na parterze w części „B”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Urząd/ Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • komunikatywność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo/Urząd/ Praca.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry