Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w pracach związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
 • Organizowanie zaopatrzenia i transportu materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych oddziałów Archiwum.
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem pomieszczeń NAC.
 • Wykonywanie bieżących czynności administracyjnych, w tym podejmowanie szybkiej reakcji na zgłaszane przez oddziały awarie itp
 • Prowadzenie spraw zwiazanych z planowaną inwestycją w zakresie kontaktów i współpracy z wykonawcami na etapach projektu i budowy


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku -
obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna - wejście do
budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Daty skrajne przy spełnianiu wymogu doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie mogą budzić wątpliwości.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne (drogą elektroniczną
lub telefonicznie).
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 206, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie z dopiskiem
na kopercie "OA-2017"
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
prowadzenia spraw administracyjnych o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie w pracy przy zamówieniach publicznych
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu - Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office w tym doskonała -MS Excel, MS Word
 • Umiejętność analizy i syntezy danych
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej, a także umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o prawie budowlanym
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-19
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry