Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli stanu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich miejscach wykonywania pracy w centrali MSZ i placówkach zagranicznych oraz raportowanie ich wyników do Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Doradzanie pracodawcy w zakresie stosowania przepisów bhp. Opracowywanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, wymagań ergonomii w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy
 • Analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych w centrali MSZ i placówkach zagranicznych, prowadzenie dochodzeń powypadkowych, dokonywanie kwalifikacji prawnej wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, opracowywanie wniosków profilaktycznych
 • Udział w pracach zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą oraz określanie niezbędnych środków profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach w ministerstwie
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bhp dla nowo zatrudnianych pracowników, stażystów, praktykantów oraz osób współpracujących w ramach umów-zleceń. Współpraca z Akademia Dyplomatyczną w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych bhp i zakresu tematycznego zgodnego z przepisami oraz inicjowanie i rozwój na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp i ergonomii
 • Opracowanie i prezentacja pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz z osobami kierującymi pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników w celu weryfikacji czynników środowiska pracy, uwzględnianych przy kierowaniu pracowników na badania profilaktyczne
 • Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz zakładową organizacją związkową przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w tym uczestniczenie w powołanej przez pracodawcę komisji bhp oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bhp
 • Uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp, w tym przy dokonywaniu przeglądów warunków pracy oraz w pracach innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń oraz instrukcji ogólnych dotyczących bhp w ministerstwie


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie.
2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
3. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli warunków pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto przewidziane dla tego stanowiska od ok. 4 500 PLN do ok. 5 500 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8309 lub +48 (22) 523 7806

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe
w zakresie bhp


doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego
w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Aktualne szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników służb bhp
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie bhp
 • Znajomość ustawy Kodeks Pracy w zakresie bhp i aktów wykonawczych i umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, organizacyjne, w tym organizacji pracy własnej, ustalania priorytetów
 • Samodzielność, odpowiedzialność, wnikliwość, nastawienie na rozwój zawodowy
 • Skuteczna komunikacja, umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji oraz łagodzenia konfliktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 – j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie bhp
 • CV
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Aktualne szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników służb bhp
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/12/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry