Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 14/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy z zakresu organizacji, koordynacji oraz techniczno-ekonomicznej kontroli projektów związanych z inwestycją, modernizacją, rozbudową mechanicznych i elektronicznych SZT oraz LAN na placówkach. Przygotowuje wnioski dotyczące postepowań przetargowych dla placówek zagranicznych. Sprawuje nadzór właścicielski nad prowadzonymi projektami SZT oraz LAN w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych poprzez analizę ofert firm zewnętrznych, zestawień technicznych, zakresu prac z dziedziny SZT oraz LAN. Wspiera również placówkę podczas prac wykonawczych i końcowych odbiorów SZT oraz LAN.
 • Współpracuje z Biurami, Departamentami MSZ oraz wewnątrz BI w celu koordynacji prac LAN i SZT wchodzących w zakres inwestycji lub modernizacjami placówek bądź budynków adaptowanych na cele urzędów. Bierze udział w pracach zespołów projektowych utworzonych na potrzeby projektów budowlanych.
 • Planuje środki finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowuje roczny plan wydatków będących w kompetencji wydziału, przygotowuje odpowiedzi dla wewnętrznych i zewnętrznych komórek kontrolnych, planuje zakupy materiałów
 • Weryfikuje dokumenty otrzymane od innych komórek MSZ lub zlecone podmiotom zewnętrznym tj. wytyczne dla modernizacji SZT i LAN, opis przedmiotu zamówienia, zakres prac dotyczący mechanicznych i elektronicznych SZT oraz LAN, jak również związanych z tym dodatkowych dokumentów (program inwestycji, zestawienie materiałowe, przedmiar prac, kosztorys, harmonogram, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy).
 • Koordynuje i nadzoruje pracę RAS(Z)T pod względem wykonania powierzonych zadań i obowiązków w placówkach zagranicznych. Sporządza okresowe raporty dotyczące pracy RAS(Z)T.
 • Dokonuje interwencyjnej oceny stanu technicznego obiektów i instalacji będących
 • Dokonuje napraw w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych mechanicznych i elektronicznych SZT oraz LAN. Bierze udział w pracach ekip technicznych resortu i firm zewnętrznych w ramach delegacji w placówkach zagranicznych MSZ.
 • Prowadzi archiwum dokumentacji technicznej SZT oraz LAN dla placówek zagranicznych.


Warunki pracy

Praca w terenie.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4.500 PLN do ok. 6.700 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 83 09, +48 (22) 523 7806.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w pracach projektowych i instalacyjnych SZT

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Świadectwo kwalifikacji SEP „E” do 1Kv.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zgoda na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia pracy na wysokościach.
 • Znajomość rozwiązań SZT stosowanych w obiektach MSZ.
 • Znajomość aktualnych rozwiązań rynkowych z dziedziny mechanicznych i elektronicznych SZT.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo zamówień publicznych, finansach publicznych.
 • Znajomość norm branżowych dot. SZT, programu do sporządzania harmonogramów, np. MS Project lub programu do projektowania, np. AutoCAD.
 • Umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa, komunikacji, kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zaświadczenie/certyfikat ukończenia jednego z poniższych kursów: pracownik zabezpieczenia technicznego projektowania SZT; Pracownik zabezpieczenia technicznego: montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia lub montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania; Inwestorów SZT; z zakresu zasad działania, doboru i instalacji SZT oraz ich poprawnej konfiguracji sprzętowo-programowej wydane przez producentów lub dystrybutorów sprzętu zabezpieczenia technicznego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i rosyjskiego na poziomie B1.
 • Znajomość przepisów BHP.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie języków obcych
 • CV
 • Kopia świadectwa kwalifikacji SEP „E” do 1Kv
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia pracy na wysokościach
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.),
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 – j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie języków obcych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie ukończonych kursów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry