Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 14/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie, opiniowanie, przygotowywanie oraz koordynowanie przygotowywania stanowisk do projektów zewnętrznych aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym, a także udział w posiedzeniach komisji sejmowych lub senackich
 • Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania niezgodnej z prawem działalności geologicznej i górniczej
 • Koordynacja opracowywania w Departamencie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia senatorskie oraz projekty pism kierowanych do przedsiębiorców
 • Współpraca z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie planowania strategicznego, kontroli zarządczej i planów działalności Departamentu


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
• praca z zadaniami o bardzo krótkim okresie na realizację.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 207, 36 92 426
Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
• zadanie praktyczne typu case study
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego oraz weryfikacją znajomości języka angielskiego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obsłudze prawnej lub stosowaniu prawa administracyjnego lub w geologii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o instytutach badawczych
 • Znajomość przepisów w zakresie techniki prawodawczej
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub stosowaniu prawa administracyjnego lub w geologii (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry