Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie i opracowywanie koncepcji długofalowej polityki zagranicznej i europejskiej państwa, monitorowanie realizacji, inicjowanie propozycji zmian w przypadku zmiany uwarunkowań.
 • Koordynowanie i opracowanie założenia polskiej polityki zagranicznej na kolejny rok, przeprowadzanie konsultacji międzyresortowych w tym zakresie, koordynowanie i przygotowanie raportów z realizacji przyjętych założeń, opracowanie projektów informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej.
 • Koordynowanie procesów planowania i sprawozdawczości prac w MSZ i na placówkach zagranicznych, dokonywanie analizy spójności sporządzonych dokumentów z celami i priorytetami polskiej polityki zagranicznej, formułowanie wniosków i rekomendacji dla Ministra SZ i Kierownictwa resortu, przedstawianie propozycji zmian proceduralnych służących zwiększeniu efektywności procesu.
 • Nadzorowanie procesów koordynacji międzyresortowej, przygotowanie oceny Ministra SZ na temat wieloletnich i rocznych planów pracy resortów z partnerami zagranicznymi, przeprowadzenie negocjacji z resortami odnośnie ich planów, opracowanie opinii Ministra SZ na temat współpracy międzynarodowej resortów (opinia przedkładana Prezesowi Rady Ministrów).
 • Identyfikowanie wyzwań dotyczących polityki zagranicznej resortów i europejskiej państwa. Inicjowanie, koordynowanie i przeprowadzanie badań i analiz obejmujących obszary kluczowe w przyszłości dla polskich interesów narodowych oraz przygotowanie strategii działań wobec nich w wymiarze europejskim i globalnym.
 • Utrzymywanie kontaktów z komórkami planistycznymi ministerstw spraw zagranicznych innych państw, udział w negocjacjach dotyczących różnych obszarów współpracy, uczestnictwo w konsultacjach planistycznych.
 • Prowadzenie dialogu z instytucjami i osobami współtworzącymi politykę, współpracowanie z partnerami społecznymi, organizacjami porządkowymi oraz polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, opracowanie koncepcji tematów będących przedmiotem prac badawczych instytutów, nad którymi nadzór sprawuje MSZ.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
3. Zagrożenia korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto przewidziane dla tego stanowiska od 4400 do 6700 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 7162 lub +48 (22) 523 7806.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze polityki zagranicznej lub europejskiej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego roboczego języka ONZ co najmniej na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Wszechstronna wiedza w zakresie polityki zagranicznej
 • Umiejętność analizy procesów i zjawisk w dziedzinie stosunków międzynarodowych
 • Umiejętność opracowania materiałów analitycznych i prognostycznych
 • Zdolność do formułowania założeń i wniosków dot. polskiej polityki zagranicznej
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Kreatywność
 • Umiejętność myślenia i planowania strategicznego
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, stresowych
 • Wiedza z zakresu planowania i dokumentów strategii państw i organizacji międzynarodowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych


wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka ONZ (inny niż angielski) na poziomie C1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.)
 • CV
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 – j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry